Carta de serveis


Carta de serveis i compromisos davant la ciutadania

La carta de serveis que teniu a la vostra disposició al web municipal recull, de manera clara i concisa, els serveis que prestem i els nostres compromisos de qualitat.

La carta de serveis d’atenció ciutadana és una eina perquè els ciutadans i ciutadanes puguin conèixer i exercir els seus drets en relació amb l’Ajuntament de Susqueda i perquè sàpiguen en tot moment quins recursos els assisteixen, quins drets els obliguen i quins compromisos s’han assumit des del servei.


Qui som?

Som un equip de professionals que treballem per atendre, informar i prestar serveis als ciutadans i ciutadanes en relació a l’ajuntament i el poble de Susqueda.

Des de l’Ajuntament oferim tota la informació disponible sobre l’administració municipal i sobre el municipi, així com la possibilitat de tramitar de manera integrada bona part de les gestions municipals.

L’Ajuntament de Susqueda té funcions de registre general i de finestreta única i, per tant, s’hi poden presentar totes les sol·licituds i documents que s’adrecin a l’Ajuntament, així com aquelles que s’adrecin a altres administracions públiques.


On som?

Ajuntament de Susqueda
Plaça de l’Ajuntament, 1
17171 Sant Martí Sacalm (Girona)


Els nostres serveis
 • Informem sobre el municipi i l’activitat municipal
 • Informem sobre els tràmits i gestions
 • Facilitem la presentació de documents a l’Ajuntament
 • Facilitem la presentació de documents adreçats a altres administracions i organismes públics
 • Facilitem els impresos i publicacions municipals
 • Gestionem les propostes, suggeriments i queixes amb l’objectiu de millorar el servei.

Drets
 1. DRET a ser atès dins l’horari d’atenció i a ser tractat amb el màxim respecte, celeritat i confidencialitat.
 2. DRET a obtenir informacions clares, certes i completes.
 3. DRET a ser assessorat sobre els tràmits i requisits necessaris per a les seves actuacions davant de l’Ajuntament.
 4. DRET a accedir gratuïtament als formularis de sol·licitud normalitzats de tots els tràmits municipals, ja sigui presencialment o a través del web municipal.
 5. DRET a conèixer la identitat del personal municipal responsable de la tramitació dels seus assumptes.
 6. DRET a obtenir còpia segellada de les sol·licituds que es presentin i justificants dels pagaments que faci efectius.
 7. DRET a no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l’Ajuntament o documents que hagin de ser emesos pels serveis municipals.
 8. DRET a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els que el ciutadà tingui un interès legítim.
 9. DRET a presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals o a la ciutat, ja sigui presencialment o a través del web municipal.
 10. DRET a ser consultats periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat del servei d’atenció ciutadana.

Deures
 1. DEURE de fer un ús responsable de les instal·lacions i serveis d’atenció ciutadana.
 2. DEURE de tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei i de mantenir el silenci necessari per garantir-ne la correcta prestació.
 3. DEURE de respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 4. DEURE de facilitar de forma certa les dades d’identificació personal i les relatives a la prestació d’un servei o procediment.
 5. DEURE d’assegurar-se de la lectura i comprensió d’allò que es signa.
 6. DEURE de respectar l’ordre i els criteris d’atenció ciutadana.
 7. DEURE de respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 8. DEURE de facilitar el màxim possible l’ús eficient dels recursos materials i humans dels serveis d’atenció ciutadana.
 9. DEURE de comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 10. DEURE de respectar i obeir les recomanacions del personal municipal en cas d’emergència o evacuació de l’Ajuntament.

Compromisos d’atenció ciutadana
 • Garantir un tracte amable i confidencial per part de tot el personal d’atenció ciutadana.
 • Respondre les consultes i demandes d’informació adreçades ajuntament@susqueda.cat, en un període curt de temps.
 • Mantenir un temps d’espera en l’atenció presencial inferior als 10 minuts en el 90% dels casos.
 • Lliurar de forma immediata els volants individuals d’empadronament sol·licitats presencialment pel titular de les dades.
 • Atendre i derivar, si s’escau, les queixes, suggeriments i propostes adreçades mitjançant el web municipal o el correu electrònic de l’Ajuntament en un període curt de temps.
 • Oferir un horari de servei que garanteixi el màxim d’hores d’atenció personal.
 • Mantenir un temps d’espera del telèfon d’atenció ciutadana per sota dels 120 segons.
 • Facilitar resposta a totes les consultes d’informació municipal realitzades per telèfon que no es puguin respondre immediatament en un termini màxim de 48 hores.
 • Publicar anualment en el web municipal els resultats sobre el grau d’acompliment dels compromisos adquirits.

Canals de comunicació d’atenció ciutadana

Ajudeu-nos a millorar amb els vostres suggeriments o queixes adreçant-los a qualsevol dels canals de comunicació que tenim a disposició del ciutadà.