Anunci d’aprovació inicial de l’inventari de camins públics

Anunci d’aprovació inicial de l’inventari de camins públics

El Ple de l’Ajuntament de Susqueda, va aprovar inicialment l’Inventari de camins de titularitat pública que s’inclourà a l’Inventari municipal de Béns de l’Ajuntament de Susqueda, elaborat per l’empresa Perícia Caminera i redactat pel Dr. Xavier Campillo i Besses. L’inventari inclou la memòria explicativa, les fitxes de cadascú dels camins inventariats i plànols.

De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es sotmet l’expedient a informació pública, pel termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona, al taulell d’anuncis de la Corporació (e-tauler) i a la web municipal, per tal que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri adients.

L’expedient es pot consultar en els següents enllaços:

 

MEMÒRIA PER A APROVACIÓ INICIAL

ANNEX FITXES MEMORIA INVENTARI DE CAMINS DE SUSQUEDA

PLANOL ORTOFOTOMAPA MEMORIA INVENTARI DE CAMINS DE SUSQUEDA

PLANOL ORTOFOTOMAPA DETALL MEMORIA INVENTARI DE CAMINS DE SUSQUEDA

PLANOL TOPOGRAFIC MEMORIA INVENTARI DE CAMINS DE SUSQUEDA