Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Susqueda

Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Susqueda

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de març de 2022, ha aprovat inicialment la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Susqueda.

En compliment d’allò establert en l’article 169 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial decret 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

 

Feu clic aquí per consultar el BOP.