Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil – DUPROCIM

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de març de 2022, ha aprovat inicialment el document únic de protecció civil del municipi de Susqueda.

En compliment d’allò establert en l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà del present anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Feu clic aquí per consultar el DUPROCIM.

Feu clic aquí per consultar el BOP.