Aprovació inicial del Reglament Regulador de l’Accés Motoritzat als Camins Rurals del municipi de Susqueda

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2021, ha aprovat inicialment el Reglament regulador de l’accés motoritzat als camins rurals del municipi de Susqueda, segons el que disposa l’article 52.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Anunci BOP

Reglament regulador de l’accés motoritzat als camins rurals del municipi de Susqueda