Aprovació llista definitiva d’aspirants del procés selectiu per cobrir una plaça de conserge de la sala de les columnes

Aprovació llista definitiva aspirants admesos/es i exclosos/es, i data d’inici del procés selectiu per cobrir una plaça de conserge de la sala de les columnes en règim temporal.

Mitjançant el decret 138/2021 de data 21 d’octubre es van aprovar les bases i convocatòria per la provisió d’una plaça de conserge per l’acompanyament a les visites de la sala de les columnes mitjançant concurs.
Transcorregut aquest termini correspon, tal i com estableix la clàusula cinquena de les bases, correspon aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses, publicar la composició del tribunal i fixar el lloc , dia i hora de realització de les proves.

Feu clic aquí per visualitzar el decret