Exposició pública del Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable per canvi de traçat de camí particular

D’acord amb l’article 51 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, se sotmet a exposició pública l’expedient corresponent al Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable per canvi de traçat de camí particular, concretament l’obertura d’un nou camí d’accés a la finca Can Daga a través de la finca Cal Teixidor, pel termini d’un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Consulteu aquí l’anunci al BOP.